Soproni Téma

Ingyenes közösségi hetilap   www.sopronitema.hu

Allegorikus Testvérület-kereszt

| Városi hírek

Látta már? – épületek, szobrok, műemlékek

A régi Szent Mihály-temetőben lévő allegorikus, barokk elemekkel dúsan díszített, piramist formázó síremléket a Katolikus Testvéregyesületet újjászervező Micsánek József éneklőkanonok tervezte, aki 1821 és 1840 között Sopron városplébánosa volt. A síremlék fő alakja egy botjára támaszkodó agg férfi, aki már az életútja vége felé halad. Vele szemben a kőtábla szövege német nyelven gót betűkkel így szól Sarkady Sándor soproni költő fordításában: „Az öröklétbe indulok/ Rá mikor lelek?/ Az út, amelyen most vagyok/ Végül majd elvezet.”. A piramis közepén, az emléktáblán gót betűs fölírás olvasható, melynek magyar fordítása: „E testvéregyesületi síremléket felszentelte ezen szeretetgyülekezet kegyes megemlékezéssel valamennyi elhunyt testvérre, az Üdvözítő Jézus Krisztus mindenható oltalma alatt, a tevékeny felebaráti szeretet és minden testvéregyesülés végcéljaként. MDCCCXXIX”. A síremlék csúcsán Krisztus keresztje, amely által megszabadultunk a bűn (őskígyó az almával) és a halál (koponya) romlandóságából. A síremlék hátoldalán Johann Baptist Kastner (1775–1841) mißbrunni plébános verssora olvasható, melynek fordítása: „És te, óh szent Kereszt, őrizd itt, e csendes temetőben nyugvó halottak maradványait, amíg majd a feltámadás nagy napjára az angyalok ünnepi hangja hív.”. Az allegorikus síremléket 2014-ben Sütő József kőszobrász restaurálta.


Fotó és szöveg: Pluzsik Tamás

Kapcsolódó cikkek